Specma CSR – vårt ansvarstagande

Att ta ansvar är inte bara en del av vår affärsverksamhet. Det är också ett sätt att ta ett samhällsansvar och arbeta för ett hållbart samhälle. Specma CSR (Corporate Social Responsibility) utgör grundstenarna för vårt ansvarstagande gentemot våra kunder, medarbetare, aktieägare, affärspartners och samhället som helhet. Se det som en vägledning till hur vi skapar goda relationer och vad du kan förvänta dig av oss.

1. Kunder

Specma har ett tydligt ansvar gentemot kunden. Alla kunder kan vända sig till oss med förtroende och behandlas rättvist enligt god affärsetik. Det vi påstår om våra produkter och tjänster är korrekt och sanningsenligt. Vi håller vad vi lovar avseende säkerhet och produktkvalitet. Beträffande utbyte av gåvor och representation följer vi de lagar, regler och interna HR policyer som finns.

2. Medarbetare

Ingen människa blir kränkt på en bra arbetsplats. Därför behandlar vi alla medarbetare lika och med samma respekt oavsett kön, ålder, trostillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller annat. Personliga förhållanden får inte påverka förpliktelser gentemot företaget. Ingen medarbetare har heller rätt att dela med sig av andra anställdas personuppgifter utan tillstånd. Vi är förpliktigade att skydda våra anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att alltid agera på ett miljömedvetet sätt.

3. Aktieägare

Vi värnar våra aktieägare. Vår kommunikation och relation med investerare sker genom Specmas VD eller av honom/henne utsedd representant. Vid interna kontroller följer vi alltid de procedurer som finns till för intern kontroll, bokföring, ekonomisk förvaltning och dokumenthantering. Företagsinformation får aldrig användas för personligt bruk, handel eller överlåtas till andra utan ett legitimt affärsskäl.

4. Affärspartner

Specma främjar rättvis konkurrens. Därför ser vi till att företaget konkurrerar på ett rättvist sätt och inte ingår avtal eller andra överenskommelser som begränsar en rättvis konkurrens. Vi följer gällande krav beträffande export och import och försöker aldrig skaffa oss förmåner genom bedräglig eller olaglig verksamhet. Vi ställer också krav på en god affärssed hos våra leverantörer genom att säkra att de också följer Specmas krav på goda arbetsförhållanden.

5. Samhället

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är också Specmas deklaration. Vi är därmed övertygade om alla människors lika värde och rättigheter som utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred. Företagets medel eller resurser används aldrig för politiska intressen. Däremot kan riktade bidrag till välgörenhetsorganisationer ske. Kommunikation med externa parter i samhället sker genom VD eller utsedda representanter för företaget.